Achtung!

Administratorem danych gromadzonych w ramach marki NanoBeauty jest
FOR HEALTH Limited z siedzibą: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000468954,
NIP: 5252559324, REGON: 146780720 o kapitale zakładowym 35 000,00 zł.
Dane osobowe zbierane są przez Administratora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usług serwisu oraz uczestnictwa w Społeczności NanoBeauty. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z serwisu oraz uczestniczenie w Społeczności NanoBeauty.